Loading...

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

NESS TELEKOM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve verilerin korunması ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu metinle, internet sitemiz üzerinden topladığımız kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizlere bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

1. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanılanmıştır. Web sitemizde yer alan formlar aracılığı ile bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NEDEN TOPLUYORUZ VE KİMLERLE HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Şirketimiz, sunduğumuz ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen müşterilerin veya iş fırsatlarına yönelik iş başvuru taleplerini kayıt altına almak, Şirket ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için ilgili iş birimleri tarafından KVKK ve ilgili mevuzata uygun olarak kişiler verilerinizi işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

a) Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi 
b) Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik sözleşmelerde, 
ç) Sunulan ürün ve hizmetlere yönelik sistemlerde kullanıcı tanımlamalarında 
d) Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı takibi 
e) Yeni ürün ve/veya mevcut ürünlere yönelik yapılacak tüm satış, pazarlama ve pazar araştırma faaliyetleri için iletişim ve bu faaliyetlerde kullanılan üçüncü parti tedarikçilerle paylaşma                                                                                                                         
f) Adli/İdari süreçlerin yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi                                                                                     
g)Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, işlenmesi ve cevap verilmesi

3. KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) İşlenmişse bilgi talep etme, 
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
f) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da https://www.nessdc.com.tr  üzerindeki iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz

7. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

NESS TELEKOM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Mersis No: 0631073615900012

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.  Casper Plaza No:47 K:3 D:2 Ümraniye / İSTANBUL

KEP Adresi: nesstelekom@hs01.kep.tr

 

Bize Ulaşın

İşletmenizle ilgili en yeni ve en uygun çözümler için uzmanlarımızla iletişim geçebilirsiniz